2021 - Akıllı Üniversite Operasyon Grubu Çalışmaları

21.04.2021 ve 02.06.2021 tarihlerinde yapılmış iki çevrimiçi toplantıya (Zoom üzerinden), sırasıyla 10 ve 17 (ikinci toplantı ARGE-ÜRGE Operasyon Grubu ile ortak düzenlenmiştir) üye katılmıştır.

Görüşmeler ve Planlanan Çalışmalar:

·      Dönem teması olarak seçilen “Akıllı Üniversite” başlığının platform üyesi tüm üniversitelere potansiyel faydaları ve açılımları açısından çok isabetli olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır.

·        Yapılacak çalışmaların üniversite(ler) tarafından benimsenecek ve uygulamaya alınacak nitelikte olmasının çok kıymetli olacağı düşünülmektedir.

·    Proje geliştirme odaklı çalışmalar üretmek gerektiği üzerinde durulmuştur. Özellikle projeleri geliştirecek katılımcılar için kısa süreli bir animasyon ile farkındalık eğitimi verilmesinin ve akıllı üniversite kavramının ve alt bileşenlerinin tanıtılmasının yerinde olacağına karar verilmiştir.

·        Geliştirilecek projelerden prototip ürünler geliştirmenin faydalı olacağı ifade edilmiştir.

·   “Akıllı Üniversite” bileşenleriyle ilgili Sosyal Sorumluluk Operasyon Grubu tarafından tasarlanan ve uyarlanan paydaş farkındalık anket soruları, Ar-Ge/Ür-Ge Operasyon Grubu üyeleriyle paylaşılarak sorularla ilgili spesifik eleştiri ve önerilerin toplanmasına karar verilmiştir. 

·      Lisansüstü çalışmaları da içerecek bir araştırma yönünün eksik kalmaması adına, potansiyel geliştirme çalışmalarına çerçeve oluşturup yön gösterebilecek bir Arama Çalıştayı etkinliğinin anket çalışmasına paralel şekilde planlanması ve bu çalıştayın davetli konuşmacı ve panelist uzmanların programlarına bağlı olarak en geç Ağustos-Eylül aylarında gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır. 

·     Tasarlanan paydaş anketinin mevcut hedef kitlesinden gelen cevaplarla analizine ek olarak, halihazırda Akıllı Üniversite teması kapsamında ürün/çözüm geliştirebilen ve dolayısıyla bu tür ihtiyaç/piyasa analizlerini zaten gerçekleştirmiş olan deneyimli sanayi sektörü temsilcilerinin de çalıştaya davet edilerek kısa vadede yukarıda bahsedilen 2021 dönemi proje etkinlik içeriklerinin ve orta-uzun vadede Akıllı Üniversite kavramsal çerçevesindeki üretim-geliştirme öncelik ve ihtiyaçlarının daha isabetli şekilde belirlenmesinde önemli katkı sağlayabilecekleri konusunda görüş birliğine varılmıştır.