İUP Hakkında

İzmir’de eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden altı üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu “İzmir Üniversiteleri Platformu” Aralık 2008 tarihinde hayata geçirilmiştir. 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçen Gediz Üniversitesi, 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Şifa Üniversitesi ile birlikte platforma üye üniversite sayısı dokuza yükselmiştir.

İzmir üniversitelerinin hem akademik hem de sosyal, kültürel ve sportif alanlarda dayanışmasını sağlamak ve İzmir’i bir “Üniversite Kenti” olarak konumlandırmak için projeler üretmek amacıyla yola çıkan platform; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Şifa Üniversitesi’ni aynı çatı altında buluşturmuştur.

İzmir Üniversiteleri Platformu’nun birinci çalışma döneminde; platformun kuruluş ve tanıtım çalışmalarının yanı sıra “Biz Dünya’yı Çocuklarımızdan Ödünç Aldık” teması ve “İzmir Üniversiteleri Şenliği” adıyla bir ortak bahar şenliği düzenlenmiştir. Bu şenlik kapsamında; Allianoi Antik Kenti’nin masaya yatırıldığı “Doğruya Doğru Müzakere” etkinliği, sualtı ve kıyı temizliğini kapsayan “Deniz Temiz, İzmir Temiz” projesi, “İzmir’e Pedal” bisiklet turu, şehrin farklı noktalarında kamusal alanlarda akustik müzik dinletileri, Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı’nda kortej ve dans gösterileri ve “Yaşayan İzmir” konulu, ödüllü bir fotoğraf yarışması gerçekleştirilmiştir.

İzmir’e Pedal

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz başkanlığındaki bu dönemde ayrıca; öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı uygulanması, kaynakların etkin kullanımı için Ar-Ge envanteri oluşturulması, İzmir Kalkınma Ajansı ile işbirliği sağlanması, ortak lisansüstü programlar açılması ve platforma tüzel kişilik kazandırılması gibi birçok önemli proje üzerinde çalışılmaya başlanmıştır.

İzmir Üniversiteleri Platformu’nun ikinci çalışma döneminde; ortak lisansüstü programlar açılması ve üniversite kütüphanelerinin ortak kullanılması gibi konularda detaylı çalışmalar yapılmış ve platform üyesi üniversitelerin bu konulardaki işbirliklerinin önü açılmıştır. Ayrıca; “Uygulamalı Sosyal Sorumluluk Dersi”nin tüm üniversitelerin müfredatlarına eklenmesini içeren bir tavsiye kararı alınmış ve birçok üniversite tarafından uygulamaya konmuştur. İzmir Kalkınma Ajansı ile işbirliği sağlanmış, bu kapsamda platform bünyesinde “İZKA Koordinasyon Kurulu” adında bir Operasyon Grubu oluşturulmuştur.

2001-2011 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmüş olan Prof. Dr. Attila Sezgin başkanlığındaki bu dönemde ayrıca; “Agora Kupası” adı altında Basketbol ve Voleybol turnuvaları gerçekleştirilmiş; dönem teması doğrultusunda “Madde Bağımlılığı ile Mücadele” konulu, ödüllü bir afiş yarışması düzenlenmiştir.

İzmir Üniversiteleri Platformu

İzmir Üniversiteleri Platformu’nun üçüncü çalışma döneminde; İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okullar -özellikle de liseler- ile üniversiteler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve tüm kademelerde eğitim kalitesini artırabilmek amacıyla bilgi ve teknoloji paylaşımının hedeflendiği “Kardeş Okul Projesi” İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün başkanlığındaki bu dönemin teması “Engelsiz Üniversite” olarak belirlenmiş ve İzmir’deki tüm üniversitelerin Engelli Öğrenci Birimi temsilcilerinin oluşturmuş olduğu kurul, bu süreçte İzmir Üniversiteleri Platformu’na dahil olarak “Engelsiz Üniversite Kurulu” adını almıştır.

Bu kurul tarafından hazırlanan “Engelsiz Üniversite Paneli” platform üyesi tüm üniversitelerin, engelli bireylerle bağlantısı olan üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Study İzmir

Bu dönemde ayrıca; platformun kuruluş amaçlarından olan İzmir’in bir üniversite kenti olarak konumlandırılması ve İzmir üniversitelerinin uluslararasılaştırılması çalışmaları kapsamında bir Uluslararası Öğrenim Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul tarafından, uluslararası eğitim fuarlarında dağıtılmak üzere ortak bir broşür hazırlanmış ve bastırılmıştır. Ayrıca, www.studyinizmir.com internet sitesi de bu grubun çalışmaları kapsamında oluşturulmuştur.

“Üniversiteler Kenti İzmir” teması doğrultusunda çalışmaların yürütüldüğü dördüncü çalışma döneminde; İzmir Üniversiteleri Platformu’nun yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte tanınırlığını sağlayacak ilişkiler kurulması amacıyla çok sayıda resmi ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerden birinin sonucu olarak da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işbirliğiyle “Üniversiteler Kenti İzmir’de 1. Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan başkanlığındaki bu dönemde ayrıca; İzmir Üniversiteleri Platformu’nun, hem üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personel arasında hem de yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte bilinirliğinin sağlanması için “İzmir Üniversiteleri Platformu Etkinlikleri” adı altında çok sayıda etkinlik gerçekleştirilmiştir.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığı konusu da bu dönemde platform gündemine alınmış ve dokuz üniversite, yaklaşık yüz altmış bin öğrenci ve on bin bilim insanı ile büyük bir güç olan İzmir Üniversiteleri Platformu’nun, EXPO 2020 İzmir Danışma Kurulu’nda temsil edilmesi sağlanmıştır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden başkanlığındaki beşinci çalışma döneminin teması “Gelecek İçin İnovasyon” olarak belirlenmiş ve bu döneme ait projeler, 24-25 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen planlama toplantısında belirlenmiştir.

İzmir Üniversiteleri Platformu; kurulduğu günden bu yana, üye üniversitelerin öğrencilerinin ortak bilimsel çalışmalar yapması, yine bu üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları uygulanması, kaynakların etkin kullanımı ve özellikle üniversiteleri ya da öğrencileri ilgilendiren konularda yerel yönetimler, merkezi yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde İzmir’e katkı sağlanması gibi birçok konuda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

 

İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU’NUN ORGANLARI

Platform, dört temel organdan oluşmaktadır. Bu organlar; Yürütme Kurulu, Alt Çalışma Komisyonu, Koordinatörlük ve Operasyon Grupları’dır.

 

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu, İzmir Üniversiteleri Platformu’nun en üst kurulu olup, platformu meydana getiren üniversitelerin rektörlerinden oluşmaktadır. Yürütme Kurulu, rutin olarak ayda bir toplanmakla birlikte ihtiyaç doğrultusunda çağrıda bulunulduğunda da toplanır. Kurula, katılımcı üniversite rektörleri birer yıllık dönemlerle, bir yıl devlet, bir yıl vakıf üniversitesi olacak şekilde sırayla başkanlık ederler.

 

Alt Çalışma Komisyonu

Alt Çalışma Komisyonu’nda her üniversite, genel sekreterlik makamı tarafından temsil edilir. Komisyon, Yürütme Kurulu toplantıları öncesinde toplanarak Operasyon Grupları tarafından alınan kararları inceleyip değerlendirmek ve Yürütme Kurulu’nun görüşüne sunmakla görevlidir.

 

Koordinatörlük

İzmir Üniversiteleri Platformu Koordinatörlüğü, Yürütme Kurulu, Alt Çalışma Komisyonu ve Operasyon Grupları toplantılarını organize eder. Bu organların kendi aralarındaki ve birbirleri arasındaki her türlü bilgi alış-verişini sağlar. İzmir Üniversiteleri Platformu’nun iç ve dış çevresiyle olan ilişkilerini ve tanımlanmış projelerini yürütür. Platform kurulduğu tarihten itibaren bu görev, Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde Yrd. Doç. Dr. Cengiz Üzün tarafından yürütülmektedir.

 

Operasyon Grupları

Operasyon Grupları, planlanan projenin niteliğine göre, her üniversitenin konuyla ilgili görevlilerinin oluşturduğu, proje bazlı alt gruplardır. Proje sonunda dağılan operasyon grupları olduğu gibi süreklilik arz eden operasyon grupları da bulunmaktadır. Şu anda platform bünyesinde faaliyet gösteren operasyon gruplarından bazıları aşağıda yer almaktadır.

 

  • İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İşbirliği Komisyonu
  • Ar-Ge Envanteri Çalışma Grubu
  • İZKA Koordinasyon Kurulu
  • Uluslararası Öğrenim Kurulu
  • Engelsiz Üniversite Kurulu
  • EXPO Operasyon Grubu